Polityka prywatności i cookies

Informacje główne o stronie

Adres strony głównej: https://fineskijumping.com. Właścicielem strony jest FineGlassDigital, Balladyny 19, Gdynia, Polska. Jeśli jesteś zainteresowany kontaktem proszę pisać na email: fileglassdigital@gmail.com

Cookies

Pliki cookies są to proste pliki tekstowe umieszczane automatycznie przez serwer na urządzeniu użytkownika. Zawierają one anonimowe dane dotyczące funkcjonowania stron internetowych. Można je podzielić na:

– cookies sesyjne (session cookies), są przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko podczas jednej sesji. Są usuwane po wylogowaniu się lub opuszczeniu strony internetowej.

– cookies stałe (persistent cookies), są one przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do chwili ich ręcznego usunięcia z urządzenia.

– cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), są to pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika przez podmioty trzecie. Służą między innymi do dopasowania reklam i treści do preferencji użytkownika. Można dzięki nim ustalić skuteczność działań reklamowych zewnętrznych firm (np. Google, facebook, Youtube).

Użytkownik może ustawić w przeglądarce preferencje dotyczące wykorzystania tych cookies na urządzeniu, w tym wyrazić zgodę na zapisywanie ich przez przeglądarkę.

Strona fineskijumping.com wykorzystuje pliki cookies umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika do celów:

  • Tworzenia anonimowych statystyk ruchu na stronie, które pozwalają lepiej dostosować stronę do potrzeb użytkownika
  • zapewnienia prawidłowego działania strony

Przy pierwszej wizycie na stronie pojawia się informacja dotyczące plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie cookies zgodnie z Polityką Prywatności strony FineSkiJumping.com. Zgodę zawsze można wycofać lub zmienić usuwając ręcznie pliki cookies z urządzenia końcowego lub zmieniając ustawienia przeglądarki.

Strona FineSkiJumping.com korzysta z narzędzia Google Analitics, które zbiera anonimowe dane o użytkowaniu strony. Są to cookies firmy Google LLC.

Na stronie są również osadzone filmy z serwisu YouTube. Wyświetlając te filmy godzisz się na wykorzystanie plików cookies YouTube należących do Google LLC.

Strona FineSkiJumping.com umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych w tym udostępniania treści oraz przekierowania na profile stron społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord. Korzystając z tych funkcji korzysta się z plików cookies administratorów portali społecznościowych (firm zewnętrznych).

Interakcja z serwerem

Korzystając ze strony FineSkiJumping.com zostaje nawiązane połączenie z serwerem, na którym jest przechowywana strona. Każde zapytanie wysłane do serwera jest zapisywane w logach serwera. Zapisywane są informacje takie jak IP użytkownika, data i czas serwera, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym urządzenia końcowego użytkownika. Logi serwera są anonimowe i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników. Służą tylko i wyłącznie do monitorowania technicznych funkcji serwera oraz jego interakcji z urządzeniami końcowymi. Nie są one nigdzie udostępniane a dostęp do nich mają tylko administratorzy serwera.


PRIVACY POLICY AND COOKIES [EN]

Who we are

Website address is: https://fineskijumping.com. Website is created by FineGlassDigital, Balladyny 19, Gdynia, Polska . If you wish to contact write on the following email: fileglassdigital@gmail.com

Cookies

Cookies are simple text files placed automatically by the server on the user's device. They contain anonymous data on the functioning of websites. They can be divided into:

  • session cookies, they are stored on the user's device only during one session. They are deleted when you log out or leave the website.
  • persistent cookies, they are stored on the user's device for a specified period of time or until they are manually removed from the device.
  • third party cookies, these are files placed on the user's device by third parties. They are used, among other things, to adjust advertisements and content to the user's preferences. Thanks to them, it is possible to determine the effectiveness of advertising activities of external companies (e.g. Google, facebook, Youtube).

The user may set preferences in the browser regarding the use of these cookies on the device, including consent to their saving by the browser.

The fineskijumping.com website uses cookies placed on the user's end device for the purposes of:

Creating anonymous traffic statistics on the website that allow the website to be better adapted to the user's needs
ensuring the proper operation of the website
The first time you visit the website, information about cookies is displayed. By accepting and closing this information, you consent to the use of cookies in accordance with the Privacy Policy of the FineSkiJumping.com website. The consent can always be withdrawn or changed by manually deleting cookies from the end device or changing the browser settings.

The FineSkiJumping.com website uses Google Analytics, which collects anonymous data on the use of the website. These are Google LLC cookies.

There are also embedded YouTube videos on the website. By displaying these videos, you agree to the use of YouTube cookies belonging to Google LLC.

The FineSkiJumping.com website allows you to use social functions, including sharing content and redirecting to social networking profiles such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and Discord. When using these functions, cookies of social network administrators (external companies) are used.

Interaction with the server


By using the FineSkiJumping.com website, a connection is established with the server on which the website is stored. Each query sent to the server is saved in the server logs. Information such as the user's IP, server date and time, information about the browser and operating system of the user's end device are saved. The server logs are anonymous and are not used to identify users. They are used only to monitor the technical functions of the server and its interaction with end devices. They are not shared anywhere and only server administrators have access to them.

FOLLOW
US
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram